மாற்றுத்திறனாளிகள் ஸ்பெஷல் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இயக்குநர் வீட்டை முற்றுகையிட சிறப்புக் குழந்தைகள் முயற்சி

https://www.polimernews.com/view/19381-Dismissalists-complain-to-the-Director-of-the-Special-Olympic-Games

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s