“மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக 895 பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்து உண்மையா?” Posted in December 3 Movement whatsapp group

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s